צהרת מצטרף

בסמני את תיבת דלעיל הנני מאשר/ת כי אני מסוגל/ת לעסוק באימון אקטיבי או פאסיבי דוגמת זו שהעמותה מציעה. הנני מצהיר/ה כי ידוע לי ומאשר/ת ומסכימ/ה כדלקמן:

1. את הפעילות הגופנית מפעילה עמותה באופן וולנטרי שלא לצרכי רווח.
2. אני מודע/ת לסיכונים הכרוכים והקשורים בהשתתפות בפעילות הגופנית.
3. השתתפותי בפעילות הגופנית היא על אחריותי האישית בלבד.
4. א. הפעילות הגופנית מחייבת כושר בריאות תקין;
ב. אין מניעה בריאותית או אחרת שאקח חלק בפעילות הגופנית ומצבי הבריאותי תקין;
ג. איני רשאי/ת לקחת חלק בפעילות זאת במצב בריאותי לא תקין;
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל איני רשאי לקחת חלק בפעילות הגופנית במקרים בהם הובחנתי כסובל ממחלת לב, אם אני חש כאבים בחזה, אם בשנה האחרונה איבדתי את שווי משקלי עקב סחרחורת או את הכרתי וכיו"ב, אלא בכפוף לקבלת אישור רפואי ולפיו הפעילות הגופנית של העמותה אינה מסכנת אותי.
ד. אני אחראי בלעדית לבדיקת כשירותי הבריאותית טרם תחילת הפעילות וכן לפי הצורך;
5. העמותה ו/או המאמן, מנהליה וכל מי מטעמם (להלן – כולם ביחד – העמותה) לא יהיו אחראים כלפי בשום צורה ואופן בגין נזק שייגרם לי עקב השתתפותי בפעילות ועם הצטרפותי לפעילות אני פוטר/ת את העמותה, מנהליה מכל אחריות כלפי כנ"ל ומוותר/ת בזאת וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה כלפיה בענין.
6. העמותה רשאית לעשות שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו שלי ו/או הקלטות ו/או ציטוטים של דברים שאמרתי, מסגרת פעילות הנעשית על ידי העמותה.
7. לעמותה יש את הפרורגטיבה המלאה לקבוע את עצם קיום הפעילות, היקפה, מועדיה, תוכנה, וכיו"ב.
8. הנני מאשר/ת את האמור במסמך זה מרצוני החופשי ומתוך הבנה מלאה של הכתוב בו.

Please click here to download the Liability Waiver