הצהרת קטין מצטרף

אני מצהיר כי הנני הורה של הקטין/ה שאת פרטיו/ה מילאתי בטופס ההצטרפות (להלן - הקטין) ומוסמך/ת על פי כל דין לרשום אותו/ה לפעילות.

בסמני את תיבת האישור הנני מאשר/ת כי הקטין מסוגל/ת לעסוק באימון אקטיבי או פאסיבי דוגמת זו שהעמותה מציעה.

הנני מצהיר/ה כי ידוע לי ומאשר/ת ומסכימ/ה כדלקמן:

1. את הפעילות הגופנית מפעילה עמותה באופן וולנטרי שלא לצרכי רווח.
2. אני מודע/ת לסיכונים הכרוכים והקשורים בהשתתפות הקטין בפעילות הגופנית.
3. השתתפות הקטין בפעילות הגופנית היא על אחריותי האישית בלבד.
4. א. הפעילות הגופנית מחייבת כושר בריאות תקין;
ב. מצבו הבריאותי של הקטין תקין ואין מניעה בריאותית או אחרת לכך שהוא יקח חלק בפעילות הגופנית;
ג. הקטין אינו רשאי/ת לקחת חלק בפעילות זאת במצב בריאותי לא תקין;
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הקטין לא רשאי לקחת חלק בפעילות הגופנית במקרים בהם הובחן כסובל ממחלת לב, אם הוא חש כאבים בחזה, אם בשנה האחרונה איבד את שווי משקלו עקב סחרחורת או את הכרתו וכיו"ב, אלא בכפוף לקבלת אישור רפואי ולפיו הפעילות הגופנית של העמותה אינה מסכנת אותו.
ד. אני אחראי בלעדית לבדיקת כשירותו הבריאותית של הקטין טרם תחילת הפעילות וכן לפי הצורך;
5. העמותה ו/או המאמן, מנהליה וכל מי מטעמם (להלן – כולם ביחד – העמותה) לא יהיו אחראים כלפי הקטין בשום צורה ואופן בגין נזק שייגרם לו עקב השתתפותו בפעילות ואני פוטר/ת את העמותה, מנהליה מכל אחריות כלפי הקטין כנ"ל ומוותר/ת בזאת בשמו בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה כלפיה בענין.
6. העמותה רשאית לעשות שימוש בתמונות ו/או צילומי וידאו של הקטין ו/או הקלטות ו/או ציטוטים של דברים שאמר, במסגרת הפעילות הנעשית על ידי העמותה.
7. לעמותה יש את הפרורגטיבה המלאה לקבוע את עצם קיום הפעילות, היקפה, מועדיה, תוכנה, וכיו"ב.
8. הנני מאשר/ת את האמור במסמך זה מרצוני החופשי ומתוך הבנה מלאה של הכתוב בו.

Please click here to download the Liability Waiver for Minors